کود

کود یا فرتیلایزر نوعی ترکیب معدنی یا آلی می باشد که شامل عناصر مولکولی مورد نیاز گیاهان برای رشد و نمو می باشد.
این عناصر یا در خاک و بستر رشد گیاهان بصورت کامل وجود دارند و یا بوسیله انواع ترکیبات کودی مختلف به بستر و محیط رشد افزوده می شوند.
کودها شامل مواد معدنی و شیمیایی و یا مواد بیولوژیکی و آلی هستند.
انواع معدنی از خاک های معادن و زمین و نفت گرفته می شوند.و انواع آلی و ارگانیک مثل هیومیک اسید ها و کودهای دامی و حیوانی از منشا گیاهی و جانوری و میکربی گرفته می شود.
درهرصورت هدف تامین نیاز گیاهان و سلامتی رشد گیاه است.به منظور اهداف اقتصادی و یا غیراقتصادی انجام می شود.

کودها توسط شرکت های مختلف بزرگ و کوچک با تکنولوژی های مختلف انجام می شود.روش های مختلف تولید عناصر بسیار متنوع هستند.

ترکیبات کلات کننده یا محافظت کننده عناصر زیادی برای حفظ عنصر در خاک ها و محیط های اسیدی یا قلیایی بکار می رود.همچنین هورمون ها برای افزایش کارایی استفاده می شوند.

گیاهان در زمین های مختلف با بافت های خاکی مختلف رشد می کنند.ما میخواهیم آنها را در محیطی بدون خاک و هرگونه عنصر بکاریم که مستلزم وجود همه عناصر مورد نیاز است و باید تمامی عناصر بدون کمبود و مشکل جذب ریشه گیاهان شوند.

کودها بصورت مایع و جامد و سوسپانسیون وجود دارند.هم بصورت آبیاری و محلول پاشی و هم چالکود و تزریقی داخل بافت وارد گیاه می شوند.

بیشترین مصرف در کشاورزی پودری است که داخل کیسه های 25کیلویی و یا کمتر وجود دارد.بعد از آن کودهای مایع بیشترین مصرف را دارند که معمولا بازارپسند تر هستند.